Ney, Michel - French Marshal (portrait
Ney, Michel - French Marshal (portrait