Monaco stamp of 1968 showing Napoléon Ier, Louis XVIII et Charles X
Monaco stamp of 1968 showing Napoléon Ier, Louis XVIII et Charles X