Ney, Michel - French Marshal (portrait

Ney, Michel - French Marshal (portrait