Monaco stamp of 1968 showing Napoléon Ier, Louis XVIII et Charles X

Monaco stamp of 1968 showing Napoléon Ier, Louis XVIII et Charles X